Populatieontwikkelingen

Inleiding
De ontwikkeling van de broedvogelpopulatie van het Noordhollands Duinreservaat wordt gestuurd en beinvloed door een groot aantal processen. Dit zijn enerzijds processen in het gebied zelf, zoals de vegetatieontwikkeling en predatiedruk, anderzijds processen buiten het gebied zoals de situatie tijdens de overwintering van trekvogels. Het is normaal dat de aantallen van soorten van jaar tot jaar fluctueren, met bijvoorbeeld daljaren na strenge winters bij wintergevoelige soorten.
Dankzij het BMP zijn de jaarlijkse schommelingen en langjarige trends van de broedvogels in Nederland goed bekend. Hier wordt bij de voor het beheer relevante soorten gekeken of de trend in het duingebied afwijkt van de landelijke trend, want een gebieds-eigen aantalsontwikkeling kan duiden op lokale processen, dus processen die min of meer bijgestuurd kunnen met beheer.

Aantalsontwikkelingen per soort
Van elke soort wordt de verspreiding en dichtheid in de zes perioden gepresenteerd op Google Maps kaarten. Bij de opmerkingen per soort wordt vaak een vergelijking gemaakt met het zuidelijk gelegen Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK), daarvan zijn gebiedsdekkende gegevens beschikbaar uit 1996-1999, 2003-2004, 2010-2011 en 2016-2017. Bij veel soorten zijn de aantalsontwikkelingen in beide gebieden vergelijkbaar, waarbij het NHD vaak iets achter loopt, simpel omdat veel processen in het NPZK eerder zijn opgetreden.

Gebiedsveranderingen en andere processen
Uit het grote aantal factoren dat van invloed is op de broedvogelstand worden enkele uitgelicht:

Er wordt per proces kort ingegaan op de invloed op de verschillende vogelsoorten, ondersteund met de vogelgegevens van het NHD én het NPZK. Samen vormen bovenstaande verhaaltjes een uitgebreide samenvatting van de ontwikkelingen.

Populatieontwikkelingen per tijdvak
Voor een meer beknopte samenvatting wordt een beeld geschetst van verschillende perioden:

Per periode wordt het toenmalige habitat en bijbehorende broedvogelbevolking beschreven.

Populatieontwikkelingen per landschapstype
Details van de veranderingen in oppervlakte en kwaliteit van bijvoorbeeld "moeras", "struikgewas" of "bos" worden beschreven aan de hand van ecologische groepen, met een groep vogels per habitat.

Tabellen met aantallen en dichtheden
Hier worden aantallen en dichtheden gepresenteerd in verschillende tabellen, verdeeld over meerdere groepen soorten.
Rode Lijst soorten aantallen-tabel: dichtheden-tabel: totalen:
Aandacht soorten aantallen-tabel: dichtheden-tabel: totalen:
Schaarse soorten aantallen-tabel: dichtheden-tabel: totalen:
Algemene soorten aantallen-tabel: dichtheden-tabel: totalen:
Alfabetische lijst aantallen-tabel: dichtheden-tabel: totalen:
Systematische lijst aantallen-tabel: dichtheden-tabel: totalen:

Aantallen per soort (alfabetische volgorde) in de jaren 1982, 1988, 1993, 2000, 2006-2007 en 2012-2014
soort
status
aantallen
1982
4702 ha
1988
4775 ha
1993
5260 ha
2000
5471 ha
2007
5486 ha
2014
5428 ha
Aalscholver
B.S.
0
0
0
13
171
675
Appelvink
B.S.
0
0
4
11
47
43
Barmsijs
B.S.
19
38
6
1
0
0
Bergeend
B.S.
88
97
85
24
5
6
Blauwborst
B.S.
0
1
2
25
67
180
Blauwe Kiekendief
R.L.
0
0
0
0
1
0
Blauwe Reiger
B.S.
0
0
0
17
18
34
Boerenzwaluw
R.L.
2
5
0
0
0
0
Bontbekplevier
R.L.
0
0
0
0
2
1
Bonte Vliegenvanger
B.S.
0
1
3
2
0
0
Boomklever
B.S.
0
0
1
2
9
33
Boomkruiper
B.S.
50
106
140
280
212
257
Boomleeuwerik
B.S.
13
36
47
113
104
201
Boompieper
B.S.
172
250
130
434
376
405
Boomvalk
R.L.
9
11
13
4
1
0
Bosrietzanger
B.S.
39
113
84
114
51
39
Bosuil
B.S.
15
60
43
14
21
34
Braamsluiper
B.S.
47
196
110
136
191
167
Brandgans
B.S.
0
0
0
0
24
8
Bruine Kiekendief
B.S.
0
0
0
2
0
0
Buizerd
B.S.
0
3
15
37
48
19
Canadese Gans
B.S.
0
0
0
0
2
5
Carolina-eend
B.S.
0
0
0
1
0
0
Casarca
B.S.
0
0
1
0
2
0
Dodaars
B.S.
1
4
3
11
19
26
Draaihals
R.L.
0
0
0
0
1
0
Ekster
B.S.
*
*
*
130
66
93
Europese Kanarie
B.S.
0
1
0
0
0
0
Fazant
B.S.
*
*
405
97
68
32
Fluiter
B.S.
5
37
33
13
6
5
Fuut
B.S.
11
17
17
2
2
2
Geelgors
B.S.
12
1
0
0
0
0
Gekraagde Roodstaart
B.S.
86
135
114
173
105
206
Gele Kwikstaart
R.L.
2
2
0
1
4
0
Geoorde Fuut
B.S.
0
0
0
0
0
2
Gierzwaluw
B.S.
0
3
0
0
0
0
Glanskop
B.S.
*
97
97
164
172
134
Goudhaantje
B.S.
*
40
18
100
87
70
Goudvink
B.S.
26
63
10
9
56
46
Grasmus
B.S.
319
604
330
1567
1312
1502
Graspieper
R.L.
*
167
134
689
594
556
Grauwe Gans
B.S.
0
0
0
0
34
91
Grauwe Klauwier
R.L.
0
0
0
0
1
0
Grauwe Vliegenvanger
R.L.
59
88
41
33
47
51
Groene Specht
R.L.
41
77
69
29
20
17
Groenling
B.S.
17
74
22
34
49
84
Grote Bonte Specht
B.S.
35
114
104
251
312
277
Grote Lijster
B.S.
29
41
27
24
19
33
Grutto
R.L.
5
13
5
5
5
0
Halsbandparkiet
B.S.
0
0
0
0
0
1
Havik
B.S.
0
0
7
19
18
12
Heggemus
B.S.
*
*
384
812
726
730
Holenduif
B.S.
10
59
31
31
28
19
Houtduif
B.S.
*
*
*
*
*
300
Houtsnip
B.S.
*
32
18
8
44
30
Huismus
R.L.
*
*
*
41
20
6
IJsvogel
B.S.
0
0
0
0
1
0
Kauw
B.S.
*
112
140
73
59
117
Keep
B.S.
0
1
1
0
0
0
Kemphaan
R.L.
0
0
0
0
1
0
Kerkuil
R.L.
0
0
0
0
1
0
Kievit
B.S.
100
113
46
36
81
29
Kleine Bonte Specht
B.S.
4
6
4
8
10
14
Kleine Karekiet
B.S.
6
49
69
155
125
101
Kleine Mantelmeeuw
B.S.
0
0
2
19
18
13
Kleine Plevier
B.S.
1
0
5
2
4
9
Kneu
R.L.
*
385
113
384
389
534
Knobbelzwaan
B.S.
1
5
5
5
5
9
Koekoek
R.L.
*
66
67
60
62
62
Krakeend
B.S.
8
21
31
9
3
4
Kruisbek
B.S.
0
1
2
19
6
1
Kuifeend
B.S.
41
116
106
58
20
84
Kuifmees
B.S.
9
46
63
83
66
39
Kwartel
B.S.
0
0
0
2
1
4
Mandarijneend
B.S.
0
0
0
0
1
0
Matkop
R.L.
0
1
4
3
0
0
Meerkoet
B.S.
41
73
68
92
93
116
Nachtegaal
R.L.
*
*
449
685
1072
1387
Nachtzwaluw
R.L.
0
0
2
0
0
7
Nijlgans
B.S.
0
0
6
9
25
29
Oeverzwaluw
B.S.
0
0
0
0
0
15
Orpheusspotvogel
B.S.
0
0
0
0
0
1
Paapje
R.L.
48
107
28
9
1
0
Patrijs
R.L.
15
52
26
7
8
0
Porseleinhoen
R.L.
0
0
0
0
0
5
Putter
B.S.
2
7
9
12
35
52
Ransuil
R.L.
29
27
11
4
7
1
Rietgors
B.S.
18
47
41
85
90
116
Rietzanger
B.S.
1
2
5
25
40
46
Ringmus
R.L.
*
*
31
6
11
25
Roerdomp
R.L.
0
0
0
0
1
2
Roodborsttapuit
B.S.
30
59
103
247
150
246
Roodmus
B.S.
0
0
1
1
1
1
Scholekster
B.S.
74
55
48
29
21
10
Sijs
B.S.
1
4
1
15
0
0
Slechtvalk
R.L.
0
0
0
0
1
0
Slobeend
R.L.
2
19
6
4
1
2
Sperwer
B.S.
2
9
16
22
11
7
Spotvogel
R.L.
8
14
7
1
4
4
Spreeuw
B.S.
*
*
*
17
9
22
Sprinkhaanzanger
B.S.
40
89
55
176
183
130
Staartmees
B.S.
46
103
101
152
122
130
Stormmeeuw
B.S.
302
326
151
61
41
18
Tafeleend
B.S.
0
10
11
3
0
7
Tapuit
R.L.
89
164
89
34
13
9
Tjiftjaf
B.S.
*
*
*
*
0
0
Torenvalk
B.S.
8
7
13
10
7
2
Tuinfluiter
B.S.
104
328
117
159
129
155
Tureluur
R.L.
7
12
3
0
21
0
Turkse Tortel
B.S.
28
24
28
22
15
18
Veldleeuwerik
R.L.
*
46
36
34
10
6
Velduil
R.L.
1
0
0
0
0
0
Vlaamse Gaai
B.S.
*
*
119
183
163
95
Vuurgoudhaantje
B.S.
1
0
0
2
2
4
Waterhoen
B.S.
18
46
22
31
23
34
Waterral
B.S.
0
0
0
0
1
15
Wespendief
B.S.
0
0
1
1
0
3
Wielewaal
R.L.
8
17
28
5
3
0
Wilde Eend
B.S.
*
235
139
126
108
157
Wintertaling
R.L.
6
2
1
1
0
0
Witte Kwikstaart
B.S.
7
13
35
17
23
27
Wulp
B.S.
74
51
62
24
9
1
Zanglijster
B.S.
0
0
*
*
0
497
Zilvermeeuw
B.S.
7
5
11
37
42
24
Zomertaling
R.L.
0
0
1
0
0
0
Zomertortel
R.L.
147
72
42
20
7
5
Zwarte Kraai
B.S.
*
*
*
236
127
140
Zwarte Mees
B.S.
0
9
20
30
62
50
Zwarte Roodstaart
B.S.
0
2
4
1
3
0
Zwarte Specht
B.S.
6
5
6
2
0
0
Zwartkop
B.S.
*
*
228
489
520
693
Zwartkopmeeuw
B.S.
0
1
1
0
0
0
*: niet geteld


Het Noordhollands Duinreservaat
Het Noordhollands Duinreservaat is een van de grootste natuurgebieden in ons land. Het gebied strekt zich uit van de terreinen van Tata Steel bij Wijk aan Zee tot de Schoorlse Duinen. Het gebied omvat duinen, strand, binnenduinrandbossen... Lees verder


Professioneel onderzoek
De vogels zijn geteld door een team van beroepsvogelaars volgens de "territoriumkartering". De 1001 toppen en valleien zijn tenminste vijf maal bezocht... Lees verder


Meer dan 100 soorten
In de reeks van onderzoeken zijn totaal 135 soorten met de status "broedvogel" vastgesteld. Jaarlijks broeden ongeveer 110 soorten in het NHD... Lees verder


Belangrijk(st)e biotopen
Welke biotopen zijn van belang en welke zijn het belangrijkst? Van plassen, moeras, pioniervegetaties, open duin, struweel, jong bos, bosranden, naaldbos, oud loofbos... Lees verder


Interactieve dichtheidskaarten
Voor deze website zijn interactieve kaarten in Google Maps ontwikkeld, waarbij de bezoeker zelf de legenda kan wijzigen, zodat hotspots en coldspots in de verspreiding... Lees verder


Vergelijk met het NPZK
Zuidelijk van het NHD ligt het Nationaal Park Zuid Kennemerland (NPZK). Dit gebied omvat de brede duinstrook van Bloemendaal tot Velsen. Lees verder

4-4-2018
eco-on-site