Vogelgroepen per biotoop

Broedvogelgemeenschappen
De uiteenlopende landschapstypen van het duinreservaat herbergen elk een eigen broedvogelgemeenschap: een groep soorten met overeenkomstige biotoop-eisen.
Door naar zo'n ecologische groep te kijken, krijgt men inzicht in de kwaliteit van het betreffende landschapstype: Is er sprake van een complete leefgemeenschap over een voldoende groot oppervlak of is er sprake van eilandjes met een soortenarme rompgemeenschap?

Indeling van landschappen
In de eerste broedvogelatlas van Noord-Holland (Ruitenbeek et al 1990) werden al broedvogelgemeenschappen van de duinen beschreven. Zij onderscheiden twee gemeenschappen in open duin en struweel: het Wulp-rijk Duinvogelgezelschap en het Roodborsttapuit-rijk Duinvogelgemeenschap, De bossen vielen uiteen in meerdere typen: Boomleeuwerik-rijk, Houtsnip-rijk, Fluiter-rijk of Boomklever-rijk in de loofbossen en Zwarte Mees-rijk of Soortenarm in de naaldbossen.
Later is men gestopt met regionaal onderscheiden broedvogelgemeenschappen. Door de regionale indelingen algemener te maken, wordt onderlinge vergelijking gemakkelijker. Hier wordt de indeling van Broedvogels en beheer, Sierdsema 1995 nagevolgd, met enkele afwijkingen. Het grote aanbod van biotopen is samengevoegd tot een beperkt aantal algemene landschapstypen: open water, moeras, pioniervegetaties, etc.
Daarbij is het soortenspectrum ruim gekozen en zijn soms soorten opgenomen die niet kritisch zijn en in meerdere biotopen voorkomen. Door soorten te selecteren uit de breed samengestelde groepen kan de focus gelegd op een meer specifiek habitat, in navolging van Sierdsema 1995, of een eigen variant.

Biotoopbesprekingen
Per hoofdbiotoop zijn de territoria van alle voor dat biotoop karateristieke soorten verzameld op een dichtheidskaart per periode. De gepresenteerde kaarten zijn interactief: door soorten uit de brede selectie te verwijderen kan een kleinere groep bekeken worden met soorten die karakteristiek zijn voor een specifiek biotooptype. Zo kunnen uit het landelijk bruikbare hoofdtype "open water", de lokaal voorkomende typen "natte duinvallei" of "gegraven duinmeer" worden samengesteld.
Bij de presentatie's van de ecologische groepen wordt ook aandacht besteed aan potentiàle broedvogels: welke karakteristieke soorten ontbreken nog?

Kies rechtsboven een biotoop uit de lijst van hoofbiotopen voor de groepskaarten met begeleidende tekst, of klik op een foto:


Het Noordhollands Duinreservaat
Het Noordhollands Duinreservaat is een van de grootste natuurgebieden in ons land. Het gebied strekt zich uit van de terreinen van Tata Steel bij Wijk aan Zee tot de Schoorlse Duinen. Het gebied omvat duinen, strand, binnenduinrandbossen... Lees verder


Professioneel onderzoek
De vogels zijn geteld door een team van beroepsvogelaars volgens de "territoriumkartering". De 1001 toppen en valleien zijn tenminste vijf maal bezocht... Lees verder


Meer dan 100 soorten
In de reeks van onderzoeken zijn totaal 135 soorten met de status "broedvogel" vastgesteld. Jaarlijks broeden ongeveer 110 soorten in het NHD... Lees verder


Belangrijk(st)e biotopen
Welke biotopen zijn van belang en welke zijn het belangrijkst? Van plassen, moeras, pioniervegetaties, open duin, struweel, jong bos, bosranden, naaldbos, oud loofbos... Lees verder


Interactieve dichtheidskaarten
Voor deze website zijn interactieve kaarten in Google Maps ontwikkeld, waarbij de bezoeker zelf de legenda kan wijzigen, zodat hotspots en coldspots in de verspreiding... Lees verder


Vergelijk met het NPZK
Zuidelijk van het NHD ligt het Nationaal Park Zuid Kennemerland (NPZK). Dit gebied omvat de brede duinstrook van Bloemendaal tot Velsen. Lees verder

20-11-2015
eco-on-site