Populatieontwikkelingen

Inleiding
De ontwikkeling van de broedvogelpopulatie van het Nationaal Park Zuid Kennemerland wordt gestuurd en beinvloed door een groot aantal processen. Dit zijn enerzijds processen in het gebied zelf, zoals de vegetatieontwikkeling en predatiedruk, anderzijds processen buiten het gebied zoals de situatie tijdens de overwintering van trekvogels. Het is normaal dat de aantallen van soorten van jaar tot jaar fluctueren, met bijvoorbeeld daljaren na strenge winters bij wintergevoelige soorten.
Dankzij het BMP zijn de jaarlijkse schommelingen en langjarige trends van de broedvogels in Nederland goed bekend. Hier wordt bij de voor het beheer relevante soorten gekeken of de trend in het duingebied afwijkt van de landelijke trend, want een gebieds-eigen aantalsontwikkeling kan duiden op lokale processen, dus processen die min of meer bijgestuurd kunnen met beheer.

Aantalsontwikkelingen per soort
Van elke soort wordt de verspreiding en dichtheid in de zes perioden gepresenteerd op Google Maps kaarten. Bij de opmerkingen per soort wordt vaak een vergelijking gemaakt met het noordelijk gelegen Noord Hollands Duinreservaat (NHD), daarvan zijn gegevens beschikbaar die verder terug gaan, tot 1982. Bij veel soorten zijn de aantalsontwikkelingen in beide gebieden vergelijkbaar, waarbij het NHD vaak iets achter loopt, simpel omdat veel processen in het NPZK eerder zijn opgetreden.

Gebiedsveranderingen en andere processen
Uit het grote aantal factoren dat van invloed is op de broedvogelstand worden enkele uitgelicht:

Er wordt per proces kort ingegaan op de invloed op de verschillende vogelsoorten, ondersteund met de vogelgegevens van het NHD én het NPZK. Samen vormen bovenstaande verhaaltjes een uitgebreide samenvatting van de ontwikkelingen.

Populatieontwikkelingen per tijdvak
Voor een meer beknopte samenvatting wordt een beeld geschetst van verschillende perioden:

Per periode wordt het toenmalige habitat en bijbehorende broedvogelbevolking beschreven.

Populatieontwikkelingen per landschapstype
Details van de veranderingen in oppervlakte en kwaliteit van bijvoorbeeld "moeras", "struikgewas" of "bos" worden beschreven aan de hand van ecologische groepen, met een groep vogels per habitat.

Tabellen met aantallen en dichtheden
Hier worden aantallen en dichtheden gepresenteerd in verschillende tabellen, verdeeld over meerdere groepen soorten.
Rode Lijst soorten aantallen-tabel: dichtheden-tabel: totalen:
Aandacht soorten aantallen-tabel: dichtheden-tabel: totalen:
Schaarse soorten aantallen-tabel: dichtheden-tabel: totalen:
Algemene soorten aantallen-tabel: dichtheden-tabel: totalen:
Alfabetische lijst aantallen-tabel: dichtheden-tabel: totalen:
Systematische lijst aantallen-tabel: dichtheden-tabel: totalen:


Het NP Zuid-Kennemerland
Het NPZK is ontstaan uit een samenwerkingsverband van de terreinbeheerders NM, SBB, PWN , particuliere eigenaren, IVN, de gemeenten Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en Velsen en de provincie Noord-Holland. Het overlegorgaan richt zich op de bescherming en natuurontwikkeling van het duingebied... Lees verder


Professioneel onderzoek
De vogels zijn geteld door een team van beroepsvogelaars volgens de "territoriumkartering"... Lees verder


Meer dan 100 soorten
In de reeks van onderzoeken zijn totaal 115 soorten met de status "broedvogel" vastgesteld. Jaarlijks broeden ongeveer... Lees verder


Belangrijk(st)e biotopen
Welke biotopen zijn van belang en welke zijn het belangrijkst? Van plassen, moeras, pioniervegetaties, open duin, struweel, jong bos, bosranden, naaldbos, oud loofbos... Lees verder


Interactieve dichtheidskaarten
Voor deze website zijn interactieve kaarten in Google Maps ontwikkeld, waarbij de bezoeker zelf de legenda kan wijzigen, zodat hotspots en coldspots in de verspreiding... Lees verder


Vergelijk met het NHD
Noordelijk van het NPZK ligt het Noordhollands Duinreservaat (NHD). Dit gebied strekt zich uit van de terreinen van Tata Steel bij Wijk aan Zee tot de Schoorlse Duinen. Lees verder

26-03-2018
eco-on-site