<-Waterhoen Meerkoet Fulica atra Scholekster->

2016-2017

2010-2011

2003-2004

1996-1999
n=82 n=74 n=86 n=96
Dichtheid
kleur: radius:  
De dichtheidskaart is instelbaar (meer info).

Territoria   
   2016-17:    2010-11:    2003-04:       1996-99:   

Toelichting

Onder de kaarten staan aantal (n), aantal per 100 hectare(n/100ha) en oppervlakte (ha).

Deze soort in het Noordhollands Duinreservaat:


n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Nederlandse trend: SOVON BMP-index Opmerkingen

Meerkoet Fulica atra is ingedeeld bij de schaarse soorten.
De Meerkoet was vroeger een soort van grote open wateren, vandaar de naam. Tegenwoordig neemt de soort ook genoegen met smalle sloten en kleine plasjes, maar dan moet er in de omgeving wel geschikt grasland zijn als extra voedselbron. De soort is omnivoor en gebruikt uiteenlopende foerageertechnieken. In diepe wateren kunnen ze duiken naar Driehoeksmosselen, ze kunnen op het oppervlakte drijvende insecten vangen, of van alles opwoelen met de poten. Verder eten ze allerlei waterplanten, ondergedoken soorten, drijvende groene flap en jonge rietscheuten en oevervegetatie. Verder kan een aanzienlijk aandeel bestaan uit gras, dat ze vooral 's nachts begrazen. Mogelijk is dit nachtelijke grazen nog over uit de tijden van vervolging, of als aanpassing om predatie door roofvogels te ontlopen, op land kun je niet onderduiken. De jongen voeren ze vooral veel Kokerjuffers, waarvan ze het huidje eerst afwassen.
Meerkoeten zijn geëmancipeerde vogels, zij heeft overdag de broek aan, hij doet de nachtdiensten. Dit maakt de soort gemakkelijk te onderzoeken, mits je de geluiden kent. Die zijn ook niet zo moeilijk, hij roept "tink", dat hoor je overdag niet vaak, maar 's nachts des te meer, waarmee de soort zich ook in onoverzichtelijk gebied laat tellen. Alle andere roepjes zijn van haar; het snavelknappen kunnen ze allebei als ze boos zijn. En vechten kun ze ook goed, ook als paartje, tegen die buren.
De soort trekt nauwelijks weg, de meesten proberen de winters uit te zitten en teren dan in op hun vet. Opvetten kunnen ze, sommigen zijn in de herfst bijna te zwaar om te vliegen. Maar bij strenge winters leggen velen het loodje. In de BMP-index valt de Elfstedenwinter van 1997 duidelijk op: een wig in het aantalsverloop. De winters van 1986 en 1987 hebben duidelijk ook hun tol geëist.
De BMP-index toont over de lange termijn geen duidelijk trend, maar in het NHD is de soort sinds 1982 en 1988 duidelijk gegroeid, zelfs bijna verdubbeld. Waarschijnlijk is dit vooral te danken aan natuurherstelprojecten waarbij nieuwe plasjes zijn ontstaan, aan het grote aantal drinkpoelen dat gegraven is voor het vee bij de start van de begrazing en aan de vernatting van het in de jaren tachtig en negentig sterk verdroogde duin. De vernatting is vooral duidelijk in het noorden van Wimmenum, daar is de soort explosief toegenomen. In het NPZK is het aantal tijdens de drie karteringen licht gedaald, maar de verschillen zijn klein (<15%). Bij de laatste kartering kan de strenge winter van 2010 meespelen, die is ook in de BMP-index als dip aanwezig.
Opmerkelijk genoeg lijkt deze soort weinig last te hebben van het gestegen aantal Vossen in het NHD, terwijl het toch een grondbroeder is. Mogelijk hebben ze dit te danken aan hun 24-uurs taakverdeling, onopgemerkt een koetennest benaderen kan niet, je wordt doof gescholden voor je in de buurt bent.

↑ 23/1/2016 ↑

↓ 4/3/2018 ↓

Ze hebben zich inderdaad weten te redden, met ruim tachtig paar blijkt de stand in 2017 weinig veranderd. Waarschijnlijk is er een formule die de dichtheid van Meerkoeten bepaald, met als parameters: hectares water, meters oevervegetatie en hectares grasland grenzend aan de oevers. In het NPZK levert dit ongeveer tachtig paar Meerkoeten (plus of min tien paar). De nestpredatie door Vos en toegenomen predatiedruk van Havik lijken bij deze soort echt van ondergeschikt belang.
Verder zijn de hulpeloze jonge pullen van Meerkoet mogelijk niet lekker, ze durven namelijk wel vreselijk op te vallen, en in de natuur is het dan normaal dat je giftig bent.

Zie ook Watervogels
Zie ook Moerasvogels

Grensconflict
Links Meerkoet © Riemke Bitter

  • Naar de website van SOVON: info over verspreiding en trend in Nederland

  • Naar de website van Vogelbescherming: achtergrondinfo bij deze soort

  • Naar website van BTO: info over de engelse trend

  • Naar website van EBCC: info over de europese trend

Tijdelijke vrede bij tijdelijke grens
03-22-2018
eco-on-site
<- ->