2016-2017

2010-2011

2003-2004

1996-1999
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Toelichting
Boven de kaarten staan aantal (n), aantal per 100 hectare (n/100ha) en oppervlakte (ha).

Deze groep in het Noordhollands Duinreservaat:


De dichtheidskaart is instelbaar meer info:
kleur: radius:  
 soort 4e K 3e K 2e K 1e K
 Dodaars 16 11 34 18
 Fuut 6 10 16 13
 Geoorde Fuut 9 4 4 1
 Aalscholver 89 16 0 0
 Knobbelzwaan 7 5 9 2
 Grauwe Gans 119 63 18 1
 Canadese Gans 31 18 5 0
 Bergeend 3 7 12 11
 Carolina-eend 0 0 0 1
 Mandarijneend 0 0 8 9
 Krakeend 18 33 21 7
 Wintertaling 0 3 1 2
 Wilde Eend 93 72 108 102
 Pijlstaarteend 0 0 1 0
 Slobeend 5 3 4 3
 Tafeleend 11 19 14 16
 Kuifeend 19 85 85 76
 Brilduiker 0 0 0 1
 Waterhoen 10 6 24 13
 Meerkoet 82 74 86 96
 IJsvogel 4 0 1 0
 Oeverzwaluw 0 2 0 0
Biotoop in beeld Opmerkingen
Het biotoop Open water is in de duinen aanwezig in verschillende vormen: ondiepe natte duinvalleien, gegraven duinmeren, voedselarme plasjes en relatief voedselrijk infiltratiegebied (niet in NPZK).
Deze groep is aanwezig met ruim twintig soorten, met totaal ong. 400 paar (gemiddeld over de [eerste] drie perioden). Onder de soorten van deze groep bevinden zich vier Rode Lijst soorten (Brilduiker, Pijlstaarteend, Slobeend en Winteraling).
Kleine plasjes die soms droogvallen zijn ongeschikt voor grote vissen en daardoor rijk aan libellenlarven en salamanders. Dergelijke duinplasjes zijn het domein van Dodaars, onze kleinste fuut. In het NPZK komt dit biotoop vrij veel voor, meer dan in het NHD. En het is verheugend dat ook Geoorde Fuut present is. Volgens Sierdsema 1995 zou deze groep compleet zijn met Wintertaling en Zwarte Stern, maar gezien de achteruitgang van die soorten valt daarvan geen vestiging te verwachten.
Een aantal soorten verlangt grotere oppervlakken open water, met name Meerkoet, Kuifeend en Tafeleend. In het NPZK is deze subgroep goed vertegenwoordigd, dit is te danken aan het grote aantal duinmeren (meer dan het NHD).
Van alle duinmeren doet het Vogelmeer zijn naam eer aan: daar behaalt de groep watervogels zijn hoogste dichtheid. Dit wordt duidelijk uit de kaarten wanneer de kleurintensiteit wordt verlaagd tot 10%, dan licht het Vogelmeer als enige rood op: een hotspot.
Tijdens de laatste kartering (2011) bleek het aantal watervogels te zijn afgenomen, met ongeveer 20%. Als mogelijke oorzaak moet gedacht worden aan negatieve effecten van begrazing: watervogels broeden meestal in de oevervegetatie en lokaal is die door begrazing ongeschikt geworden.
Landelijk bezien zijn vooral de voedselarme plasjes en vennen zeldzaam en waardevol.
↑ 29/1/2016 ↑

↓ 7/3/2018 ↓

Bij de vierde kartering bleek dat het totale aantal watervogels is gegroeid, wat vooral te danken is aan de enorme toemame van Aalscholver en Grauwe Gans. Als deze twee soorten worden weggelaten (uitvinken) ligt het totaal voor 2017 op maar 314 watervogels, dan is 2017 opeens het jaar met de laagste stand van de reeks.
Het Vogelmeer is nog steeds het beste gebied, met de kleine kolonie Geoorde Fuut als grootste bijzonderheid.

De soorten van de groep:

open water | moeras | pioniervegetaties | grasland | open duin, heide en veen | struweel | jong bos | bosranden | naaldbos | loofbos | urbaan gebied
15-11-2018
eco-on-site