<-Grauwe Gans Canadese Gans Branta canadensis Nijlgans->

2016-2017

2010-2011

2003-2004

1996-1999
n=31 n=18 n=5 n=0
Dichtheid
kleur: radius:  
De dichtheidskaart is instelbaar (meer info).

Territoria   
   2016-17:    2010-11:    2003-04:       1996-99:   

Toelichting

Onder de kaarten staan aantal (n), aantal per 100 hectare(n/100ha) en oppervlakte (ha).

Deze soort in het Noordhollands Duinreservaat:


n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Nederlandse trend: SOVON BMP-index Opmerkingen

Canadese Gans Branta canadensis is ingedeeld bij de schaarse soorten.
Deze inburgerende exoot is net als de andere ganzensoorten sterk in opmars, zie de BMP-index. En net als de andere ganzen broedt de soort in moerasjes en maakt vanaf daar voedselvluchten naar onze rijke graslanden om te foerageren. Maar geen gans is zo groot, groot genoeg om onverschrokken weerstand te bieden tegen Vossen, te groot ook voor Oehoe.
Natuurlijke vijanden heeft de soort hier niet, ze heeft alleen van mensen te duchten. Lokaal wordt de soort bestreden om eutrofiëring van voedselarme vennen te voorkomen, waarbij mogelijk enige vreemdelingenhaat meespeelt en verondersteld wordt dat men exoten dient te weren. De verspreiding in Nederland houdt daarom geen gelijke tred met de hoeveelheid moeras en grasland, maar kent leegten in gebieden waar de exoot bestreden wordt.
In de duinstreek wordt het eutrofiëringseffect van deze soort voor lief genomen en worden geen eieren gedompeld in olie. De soort heeft zich hier ongestoord kunnen ontwikkelen en de aantallen zijn gegroeid tot bijna twintig in het NPZK en vijf in het NHD. Het gaat hier steeds om de Grote Canadese Gans, Kleine Canadese Gans (Branta hutchinsii) is in de duinen nog niet vastgesteld.
Dat de soort talrijker is in het NPZK zal met het grotere aantal duinmeren samenhangen, het NHD heeft wel kleine plasjes maar slechts weinig grote. In de toekomst zal het aantal waarschijnlijk nog verder groeien, zeker als de duinen vergaan vernatten.

↑ 16/11/2015 ↑

↓ 5/3/2018 ↓

Het aantal Canadeze Ganzen is in het NPZK gestaag door gegroeid. In 2017 werden 31 paar geteld, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2011. Dit is geheel in overeenstemming met de landelijke trend: meer, meer, meer.
Opmerkelijk is dat, nu het aantal gegroeid is, de soort met gemak over gaat tot kolonie-gewijs broeden, terwijl ze eerder hun buren het licht in de ogen niet gunden. Dat laatste hadden ze gemeen met Nijlganzen, maar die weigeren nog steeds hun erf te delen, hun aantal lijkt zich daarom te reguleren.
Slechts drie van de 31 paar hebben jongen groot gebracht. Dat zijn er wel gemiddeld zeven per paar, dat zal genoeg zijn om de populatie verder te laten groeien. Alleen de Vossen doen hun best om het aantal in toom te houden en smullen van de grote eieren, met pasen hebben ze veel om te begraven voor later... Voorlopig nog vele Pasen's lang.

Zie ook Watervogels
Zie ook Moerasvogels
Zie ook Graslanden
Zie ook Urbaan gebied

Links Canadese Gans © Bart Veenstra

  • Naar de website van SOVON: info over verspreiding en trend in Nederland

  • Naar de website van Vogelbescherming: achtergrondinfo bij deze soort

  • Naar website van BTO: info over de engelse trend

  • Naar website van EBCC: info over de europese trend

  • Naar NPZK1999-2011: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999, 2004 en 2011, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2011

  • Naar NPZK1999-2004: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999 en 2004, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2004

  • Naar NHD: overzicht van de veranderingen in de broedvogelpopulaties van het Noordhollands Duinreservaat in de periode 1982-2014, uitgebreide presentatie met Google Maps van de dichtheden, gepubliceerd in januari 2016

03-21-2018
eco-on-site
<- ->