2016-2017

2010-2011

2003-2004

1996-1999
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Toelichting
Boven de kaarten staan aantal (n), aantal per 100 hectare (n/100ha) en oppervlakte (ha).

Deze groep in het Noordhollands Duinreservaat:


De dichtheidskaart is instelbaar meer info:
kleur: radius:  
 soort 4e K 3e K 2e K 1e K
 Aalscholver 89 16 0 0
 Ooievaar 1 1 0 0
 Knobbelzwaan 7 5 9 2
 Canadese Gans 31 18 5 0
 Krakeend 18 33 21 7
 Wintertaling 0 3 1 2
 Wilde Eend 93 72 108 102
 Pijlstaarteend 0 0 1 0
 Slobeend 5 3 4 3
 Fazant 1 1 2 30
 Waterral 0 0 2 4
 Waterhoen 10 6 24 13
 Meerkoet 82 74 86 96
 Watersnip 0 0 0 2
 Stormmeeuw 0 0 0 2
 Zilvermeeuw 3 5 4 18
 Blauwborst 31 35 21 0
 Sprinkhaanzanger 118 162 195 123
 Rietzanger 4 9 6 4
 Bosrietzanger 10 19 19 19
 Kleine Karekiet 81 60 61 43
 Baardmannetje 0 2 1 0
 Roodmus 2 0 0 0
 Rietgors 28 46 63 37
Biotoop in beeld Opmerkingen
Het biotoop Moeras is bijzonder soortenrijk. De soorten van diep en open water, soorten van plas-dras-situaties, soorten van riet en oevervegetaties en 'gewone' landvogels komen er door elkaar voor. De soorten van open water broeden meest in de oeverzone, maar zijn afgesplitst in een eigen groep: open water.
In het NPZK zijn de meeste moerasvogels aan te treffen bij de duinmeren, het Kennemerstrand en de Noordduinen. Natte duinvalleien zijn nog ondervertegenwoordigd, de karteringen hebben plaatsgevonden voordat natuurherstelprojecten waren afgerond.
Deze groep is aanwezig met 19 soorten, met tijdens de laatste twee karteringen totaal ongeveer 520 paar, tijdens de eerste kartering waren het er minder, totaal 381. Onder de soorten van deze groep bevinden zich vier Rode Lijst soorten.
De kleine toename na de eerste kartering houdt mogelijk verband met de start van begrazing, daarvoor zijn veel extra poelen gegraven. De algehele vernatting zou ook een rol kunnen spelen. De belangrijkste reden voor de toename ligt waarschijnlijk in de toename van het oppervlak bij het Kennemerstrand en de Noordduinen. Bij het Kennemerstrand is de hoeveelheid riet sterk gegroeid. In de Noordduinen is een grote vallei gebruikt als wateroverstort om de campings te ontlasten, hier bevond zich opeens een nieuw moerasje.
De beste plek is het Vogelmeer, zet hiervoor de kleur op 20% (met radius 1000m), dan licht alleen het Vogelmeer rood op. Het aantal moerasvogels is daar ook toegenomen, dit is vooral te danken aan de toename van de ganzen en Aalscholver.
Van begrazing zijn negatieve effecten op de oevervegetatie en hun broedvogels vastgesteld, zie Effecten van begrazing op broedvogels in Nationaal Park Zuid-Kennemerland.Uit de karteringen blijkt dit niet direct: het totale aantal moerasvogels is vrijwel gelijk gebleven. Maar, in hoeverre compenseert de winst die te danken is aan het Kennemerstrand en de Noordduinen, de verliezen door overmatige vraat aan bestaande rietzomen?
Een aantal potentieële soorten valt in de toekomst mogelijk te verwachten, bijvoorbeeld Porseleinhoen, die broedt al in de natte duinen van Wimmenum (NHD). Sierdsema 1995 noemt ook de reiger-soorten, maar de vestiging van grote grondbroeders lijkt in de vos-rijke duinen niet waarschijnlijk.
Landelijk bezien zijn vooral de voedselarme plasjes en oevers zeldzaam en waardevol, voedselrijke moerassen zijn algemener.
↑ 29/1/2016 ↑

↓ 7/3/2018 ↓

Sinds 2017 kan Roodmus worden toegevoegd aan de soortenlijst van het NPZK.
De verspreiding van de groep blijkt nog steeds te zijn geconcentreerd rond de duinmeren. Als de vernatting doorzet zou deze groep ruimer verspreid moeten voorkomen, maar daarvan is nog geen sprake. De haperende groei van de Blauwborst-populatie is teleurstellend, evenals de afname van Rietgors en Sprinkhaanzanger. Riet, moeras en natte ruigte trekken naast vogels helaas ook grote grazers en bij de huidige veedichtheid is de begrazingsdruk kennelijk te hoog voor weelderige moerasvegetaties.

De soorten van de groep:

open water | moeras | pioniervegetaties | grasland | open duin, heide en veen | struweel | jong bos | bosranden | naaldbos | loofbos | urbaan gebied
15-11-2018
eco-on-site