<-Sprinkhaanzanger Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus Bosrietzanger->

2016-2017

2010-2011

2003-2004

1996-1999
n=4 n=9 n=6 n=4
Dichtheid
kleur: radius:  
De dichtheidskaart is instelbaar (meer info).

Territoria   
   2016-17:    2010-11:    2003-04:       1996-99:   

Toelichting

Onder de kaarten staan aantal (n), aantal per 100 hectare(n/100ha) en oppervlakte (ha).

Deze soort in het Noordhollands Duinreservaat:


n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Nederlandse trend: SOVON BMP-index Opmerkingen

Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus staat op de lijst van "Aandachtsoorten".
Deze soort leeft in verruigd rietland met opslag van boompjes en struiken en kan lokaal heel talrijk zijn, met kleine territoria. De soort doet zijn naam eer aan, plas-dras vegetaties zonder riet willen ze niet. Verder tonen ze een duidelijke voorkeur voor de veengronden, de hogere zandgronden worden alleen bezet als de populatie omvangrijk is. In de duinstreek was de soort ook voor de Sahel-droogte schaars, Verkerk (1968) noemt voor de regio Egmond nul tot drie.
Rietzangers overwinteren in de Sahel en de soort is sterk afgenomen tijdens de jaren met een neerslagtekort, eind jaren tachtig en begin negentig. Recent is de Sahel weer natter, met 2010-2011 als duidelijk piek in de BMP-index; andere Sahel-migranten zoals Grasmus en Gekraagde Roodstaart waren in 2010-2011 ook talrijker dan ooit.
Het voorkomen in de duinstreek is grotendeels afhankelijk van de overwinteringsomstandigheden en minder van gebieds-eigen ontwikkelingen. In het NZPK zijn de kleine aantallen gestaag gestegen sinds de start van de karteringen, in overeenkomst met de landelijk trend. In het NHD is de soort ook talrijker geworden, maar alleen in het zuiden. Daar zijn in het noorden de recente vestigingen weer verlaten, mogelijk door overbegrazing door het vee, de soort broedt er nu alleen in de grotendeels onbegraasde infiltratiegebieden.
De te verwachten vernatting alhier, in de duinen, zal deze soort waarschijnlijk ten goede komen, mits de begrazingsdruk niet te hoog is. De grote grazers hebben namelijk een voorkeur voor rietscheuten en moerasvegetaties met weinig riet, zoals in Wimmenum (NHD), lijken niet aantrekkelijk voor Rietzangers.

↑ 27/10/2015 ↑

↓ 23/2/2018 ↓

Na de vierde kartering van het NPZK wordt helaas duidelijk dat Rietzangers een zeldzaamheid blijven in de duinstreek. De BMP-index vertoonde een dipje in 2012 maar is toch verder gestegen, een toename waarvan de duinstreek niet blijkt te profiteren. Mogelijk is de begrazing in de duinen te intensief bij de schaarse plassen en poelen, waardoor de oevervegetatie te ijl en te laag blijft voor deze soort. Dit geldt voor alle moerasvogels met een voorkeur voor hoge kruiden met enige struiken. Belangrijker is dat moeras op zandgrond afwijkend is, duinmoeras is minder voedselrijk dan moeras op veen of klei.

Zie ook Moerasvogels
Zie ook Struikgewas

Links Rietzanger © Fred van den Bosch

  • Naar de website van SOVON: info over verspreiding en trend in Nederland

  • Naar de website van Vogelbescherming: achtergrondinfo bij deze soort

  • Naar website van BTO: info over de engelse trend

  • Naar website van EBCC: info over de europese trend

  • Naar NPZK1999-2011: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999, 2004 en 2011, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2011

  • Naar NPZK1999-2004: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999 en 2004, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2004

  • Naar NHD: overzicht van de veranderingen in de broedvogelpopulaties van het Noordhollands Duinreservaat in de periode 1982-2014, uitgebreide presentatie met Google Maps van de dichtheden, gepubliceerd in januari 2016

02-25-2018
eco-on-site
<- ->