<-Barmsijs Roodmus Carpodacus erythrinus Goudvink->

2016-2017

2010-2011

2003-2004

1996-1999
n=2 n=0 n=0 n=0
Dichtheid
kleur: radius:  
De dichtheidskaart is instelbaar (meer info).

Territoria   
   2016-17:    2010-11:    2003-04:       1996-99:   

Toelichting

Onder de kaarten staan aantal (n), aantal per 100 hectare(n/100ha) en oppervlakte (ha).

Deze soort in het Noordhollands Duinreservaat:


n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Europse trend: EBCC-index Opmerkingen

Roodmus Carpodacus erythrinus staat op de Rode Lijst (met als motief voor opname "Gevoelig").
"Very pleased to meet you" zingt-ie. En dat is wederzijds, het is beslist aangenaam kennismaken met deze vogel. Ook als het 'maar' een onvolwassen bruine mus is, dan kijk je toch in een exotisch mooi kraaloog.
Vroeger behoorden Roodmussen niet tot de Nederlandse Avifauna, op enkele dwaalgasten na kwamen ze niet voor. Maar eind jaren tachtig migreerden meer vogels uit het oosten en probeerden vogels hier te broeden, eerst op de waddeneilanden, later ook in de rest van de kuststreek en zelfs langs de rivieren.
Bij de NHD-kartering van 1988 ontbrak de soort nog, maar in 1993 kon men ook in het NHD kennismaken met deze vogels. In begin juni zijn op meerdere plaatsen zingende vogels vastgesteld, maar alleen in Wimmenum was de soort ook eind juni nog zingend aanwezig.
Het was aangenaam kennismaken, maar de soort blijkt een lastpost voor onderzoekers. De mannetjes zingen vlijtig aan het begin van het seizoen, maar als ze gepaard raken en het legsel compleet is, dan is de lust in het zingen ze kennelijk vergaan. Sovon verlangt daarom ook een waarneming in de laatste tien dagen van juni, maar dat is bij grootschalig onderzoek vrijwel niet haalbaar. Het is ondoenlijk om alle geschikte terreinen in die anderhalve week tijdens gunstige omstandigheden langdurig te onderzoeken.
De kans is dus groot dat de soort wordt onderschat en bij de vervolgkarteringen is telkens maar één territorium vastgesteld, meestal bij Wimmenum, of in een van de infiltratiegebieden. In 1994 waren in Kieftenvlak drie zingende mannetjes aanwezig, twee bruine en een rode.
In het NPZK is het niet gelukt om een territorium te scoren tijdens de drie karteringen.
Het voorkomen in de duinen van Kennemerland past bij de internationale ontwikkelingen en de EBCC-index toont een duidelijke piek in de jaren negentig, de jaren dat ze voor het eerst opdoken. Voor de reden van de westelijke opmars moeten we te raden bij Oost-Europa-deskundigen: behoort de Roodmus net als Grote Zilverreiger, Buidelmees en Krakeend tot de ecologische vluchtelingen?

↑ 6/2/2016 ↑

↓ 20/2/2018 ↓

Tijdens de vierde kartering van het NPZK (2016/2017) is het dan eindelijk gelukt: Roodmus telt nu ook volgens de zware criteria mee als broedvogel van het NPZK, gelijk met twee territoria. Met dank aan Slaterus & Klemann. In 2017 werd nog een derde zingende man waargenomen bij het Kennemermeer, maar die kon in de laatste week van juni niet bevestigd worden.

Zie ook Moerasvogels
Zie ook verspreiding van alle soorten van de Rode Lijst

Links

  • Naar de website van SOVON: info over verspreiding en trend in Nederland

  • Naar de website van Vogelbescherming: achtergrondinfo bij deze soort

  • Naar website van EBCC: info over de europese trend

  • Naar NPZK1999-2011: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999, 2004 en 2011, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2011

  • Naar NPZK1999-2004: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999 en 2004, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2004

  • Naar NHD: overzicht van de veranderingen in de broedvogelpopulaties van het Noordhollands Duinreservaat in de periode 1982-2014, uitgebreide presentatie met Google Maps van de dichtheden, gepubliceerd in januari 2016

03-22-2018
eco-on-site
<- ->