<-Vogels van urbaan gebied Vogels van de Rode Lijst Watervogels->

2016-2017

2010-2011

2003-2004

1996-1999
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Toelichting
Boven de kaarten staan aantal (n), aantal per 100 hectare (n/100ha) en oppervlakte (ha).

Deze groep in het Noordhollands Duinreservaat:


De dichtheidskaart is instelbaar meer info:
kleur: radius:  
 soort 4e K 3e K 2e K 1e K
 Wintertaling 0 3 1 2
 Pijlstaarteend 0 0 1 0
 Slobeend 5 3 4 3
 Brilduiker 0 0 0 1
 Torenvalk 1 0 3 6
 Boomvalk 0 0 4 13
 Patrijs 0 0 0 1
 Bontbekplevier 0 0 1 0
 Watersnip 0 0 0 2
 Tureluur 2 0 0 0
 Zomertortel 0 0 12 3
 Koekoek 11 42 31 50
 Ransuil 1 2 5 3
 Draaihals 0 0 0 3
 Veldleeuwerik 0 1 1 0
 Boerenzwaluw 7 5 5 0
 Graspieper 76 100 198 134
 Nachtegaal 668 724 616 784
 Paapje 0 0 0 7
 Grote Lijster 19 5 11 7
 Spotvogel 1 3 0 0
 Grauwe Vliegenvanger 43 28 33 62
 Matkop 0 0 0 4
 Zwarte Mees 25 16 36 12
 Wielewaal 0 2 1 5
 Huismus 143 89 48 0
 Kneu 207 165 237 252
 Roodmus 2 0 0 0
Opmerkingen
Het biotoop Rode Lijst vogels

De soorten van deze groep zijn op de Rode Lijst geplaatst omdat hun populaties sterk zijn afgenomen. Soorten die zich nadien aanmerkelijk hersteld hebben, zijn bij herzieningen van de Rode Lijst weer van de lijst geschrapt. De groep bevat dus de zorgenkindjes, van deze groep is een afname de norm.

De soorten van de groep:

open water | moeras | pioniervegetaties | grasland | open duin, heide en veen | struweel | jong bos | bosranden | naaldbos | loofbos | urbaan gebied
15-11-2018
eco-on-site