<-Wilde Eend Pijlstaarteend Anas acuta Slobeend->

2016-2017

2010-2011

2003-2004

1996-1999
n=0 n=0 n=1 n=0
Dichtheid
kleur: radius:  
De dichtheidskaart is instelbaar (meer info).

Territoria   
   2016-17:    2010-11:    2003-04:       1996-99:   

Toelichting

Onder de kaarten staan aantal (n), aantal per 100 hectare(n/100ha) en oppervlakte (ha).


n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Nederlandse trend: SOVON BMP-index Opmerkingen

Pijlstaarteend Anas acuta staat op de Rode Lijst (met als motief voor opname "Bedreigd").
De Pijlstaarteend is een noordelijke soort en Nederland ligt aan de zuidrand van het broedareaal. Het is daarom niet verwonderlijk dat de soort bij ons een zeldzame broedvogel is, als wintergast en doortrekker zie je ze gelukkig vaker, het zijn prachtige eenden.
In het NPZK is tijdens de tweede gebiedsdekkende kartering (in 2004) een paartje vastgesteld bij het Vogelmeer. Dit paar was gedurende het hele seizoen aanwezig, maar er zijn uiteindelijk geen pullen gezien. Het blijft lastig om tijdens broedvogelonderzoek onderscheid te maken tussen doortrekkers, overzomerende vogels en broedparen, waarbij bedacht moet worden dat vooral de noordelijk broedende vogels nog heel laat in het seizoen kunnen doortrekken. Het komt er op neer dat de paartjes die je wekelijks ergens ziet, misschien steeds andere paartjes zijn die even komen uitrusten en foerageren.
De waarnemingen afdoen als een overzomerend paartje is eigenlijk ook onzin, de soort is na een jaar geslachtsrijp, waarom zouden ze niet proberen te broeden.
De soort is in Nederland te zeldzaam voor een trendberekening.

Zie ook Watervogels
Zie ook Moerasvogels
Zie ook verspreiding van alle soorten van de Rode Lijst

Europse trend: EBCC-index
Links Pijlstaarteend © Bart Veenstra

  • Naar de website van SOVON: info over verspreiding en trend in Nederland

  • Naar de website van Vogelbescherming: achtergrondinfo bij deze soort

  • Naar website van EBCC: info over de europese trend

  • Naar NPZK1999-2011: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999, 2004 en 2011, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2011

  • Naar NPZK1999-2004: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999 en 2004, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2004

11-16-2015
eco-on-site
<- ->