2016-2017

2010-2011

2003-2004

1996-1999
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Toelichting
Boven de kaarten staan aantal (n), aantal per 100 hectare (n/100ha) en oppervlakte (ha).

Deze groep in het Noordhollands Duinreservaat:


De dichtheidskaart is instelbaar meer info:
kleur: radius:  
 soort 4e K 3e K 2e K 1e K
 Watersnip 0 0 0 2
 Koekoek 11 42 31 50
 Boomleeuwerik 164 58 79 62
 Boompieper 178 215 211 226
 Blauwborst 31 35 21 0
 Paapje 0 0 0 7
 Roodborsttapuit 161 189 191 189
 Sprinkhaanzanger 118 162 195 123
 Wielewaal 0 2 1 5
 Kneu 207 165 237 252
Biotoop in beeld Opmerkingen
Het biotoop Heide en veen omvat open terrein met verspreide boomgroepen en struiken, het open duin en middenduin vallen hier ook onder.
Soorten als Roodborsttapuit, Boompieper en Boomleeuwerik blijken vooral afhankelijk van de vegetatiestructuur: een afwisseling van lage struikjes en gras met open plekken en boompjes en struikjes om in te broeden en als zitpost voor de jacht.
De soortensamenstelling van de vegetatie kan enorm verschillen tussen veen, heide en open duin, maar voor de vogels is de structuur van de vegetaties vergelijkbaar, die bepaalt of het gebied geschikt is.
Lettend op de vegetatiestructuur komt het middenduin overeen met heide, de zeldzame natte valleien met kruipwilgopslag lijken op veen.
Behalve de droge en natte variant beschrijft Sierdsema 1995 ook een variant met uitwisseling met extensief cultuurland. Hierbij komt Wulp als pendelende soort naar voren, zoals de Wulpen vroeger ook van de duinen naar de polder gingen om te foerageren.
Deze groep is in het NPZK aanwezig met acht soorten, met ongeveer 650 paar, gemiddeld over de drie perioden. Onder de vastgestelde soorten van deze groep bevinden zich drie Rode Lijst soorten. Een aantal potentiële soorten ontbreken, bijvoorbeeld Nachtzwaluw. Deze is in het verleden wel vastgesteld nabij Visserspad en Koningsbos. Ook Boomvalk hoort in dit biotoop.
De hoogste dichtheid ligt -niet verbazend- in het middenduin. Opvallend is dat het midden van het Kraansvlak alle drie de jaren tot de piekgebieden behoorde. Dit is voor publiek afgesloten terrein, zouden de soorten van deze groep relatief gevoelig zijn voor recreatie?.
Landelijk bezien zijn grote oppervlakken van open duin met boomgroepen en struiken een algemeen duintype, maar duinen zijn zeldzaam. Gezien het grote aantal Roodborsttapuiten en Boomleeuweriken is het een waardevol landschap.
↑ 29/1/2016 ↑

↓ 8/3/2018 ↓

De vierde kartering toont geen grote verschillen met de voorgaande karteringen. Het totaal van dit groepje soorten komt bij elke kartering op ongeveer 900 paar. De vrspreiding toont wisselende hotspots, waarbij het Kraansvlak telkens opvalt. Bij kleur 40% (en radius 1000m) blijkt dit de beste regio te zijn van 2017.

De soorten van de groep:

open water | moeras | pioniervegetaties | grasland | open duin, heide en veen | struweel | jong bos | bosranden | naaldbos | loofbos | urbaan gebied
15-11-2018
eco-on-site