<-Bosvogels Vogels van urbaan gebied Vogels van de Rode Lijst->

2016-2017

2010-2011

2003-2004

1996-1999
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Toelichting
Boven de kaarten staan aantal (n), aantal per 100 hectare (n/100ha) en oppervlakte (ha).

Deze groep in het Noordhollands Duinreservaat:


De dichtheidskaart is instelbaar meer info:
kleur: radius:  
 soort 4e K 3e K 2e K 1e K
 Canadese Gans 31 18 5 0
 Stormmeeuw 0 0 0 2
 Zilvermeeuw 3 5 4 18
 Holenduif 36 42 66 92
 Houtduif 171 0 0 0
 Turkse Tortel 7 0 6 14
 Halsbandparkiet 8 1 0 0
 Boerenzwaluw 7 5 5 0
 Witte Kwikstaart 46 10 8 2
 Ekster 71 34 88 133
 Kauw 32 11 55 0
 Spreeuw 8 14 7 0
 Huismus 143 89 48 0
 Groenling 101 23 10 15
 Putter 122 48 32 6
Biotoop in beeld Opmerkingen
Het biotoop Urbaan gebied kan voor veel vogelsoorten geschikt broedbiotoop zijn.
Bebouwd gebied lijkt in eerste instantie op rotswanden, ook als er geen groen is broeden er nog Zwarte Roodstaart en Gierzwaluw. De groene buitenwijken en parken zijn geschikt voor veel bosvogelsoorten, waarbij het urbaan gebied aantrekkelijk is om een niet voor de hand liggende reden: er zijn veel minder predatoren, daardoor is het broedsucces in urbaan gebied hoger dan in natuurgebieden. Verder is de overleving in de winter beter dankzij vetbollen e.d..
In natuurgebieden hoort deze groep eigenlijk niet thuis, de verspreiding toont de gebieden met (te) veel menselijke activiteit, bebouwing en bewoning. In het NPZK is de groep gelukkig nergens dominant aanwezig, met als uitzonderingen camping De Lakens, de IJmuiderslag, Bloemendaal aan Zee en enkele landgoederen (o.a. Elswout).
Deze groep is aanwezig met negen soorten, met totaal 221 paar tijdens de laatste kartering, 252 paar tijdens de tweede kartering en 170 tijdens de eerste. Bij de eerste kartering zijn Spreeuw en Huismus niet gebiedsdekkend geteld, het totaal van de stadsvogels in de eerste periode is dus iets te laag. Een trend lijkt niet aanwezig, mogelijk is het aantal eerst gegroeid en later weer iets gezakt.
Van deze groep staan Huismus en Boerenzwaluw op de Rode Lijst.
Het zwaartepunt van de verspreiding ligt bij camping De Lakens en wordt veroorzaakt door het hoge aantal Huismussen. De soort broedde daar tijdens de eerste karteringen niet alleen in gebouwen maar ook in bouwsels in dichte duindoorns, het waren nog echte wevervogels.
Urbaan gebied is geen natuurdoeltype en vanuit de vogels bezien zijn de urbane gebieden in de duinstreek van geen enkele waarde. De primitieve Huismussen-cultuur, een groep mussen die zelf nesten bouwt in de vegetatie, is wel apart.
Het duin heeft cultuurvolgers, niet veel en geen bijzondere, maar wel eentje met een bijzondere cultuur.

De soorten van de groep:

open water | moeras | pioniervegetaties | grasland | open duin, heide en veen | struweel | jong bos | bosranden | naaldbos | loofbos | urbaan gebied
15-11-2018
eco-on-site