2016-2017

2010-2011

2003-2004

1996-1999
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Toelichting
Boven de kaarten staan aantal (n), aantal per 100 hectare (n/100ha) en oppervlakte (ha).

Deze groep in het Noordhollands Duinreservaat:


De dichtheidskaart is instelbaar meer info:
kleur: radius:  
 soort 4e K 3e K 2e K 1e K
 Houtsnip 16 25 14 37
 Zomertortel 0 0 12 3
 Koekoek 11 42 31 50
 Draaihals 0 0 0 3
 Groene Specht 14 13 28 50
 Boomleeuwerik 164 58 79 62
 Boompieper 178 215 211 226
 Gekraagde Roodstaart 290 215 110 173
 Zanglijster 324 158 217 173
 Grote Lijster 19 5 11 7
 Tjiftjaf 673 0 0 0
 Wielewaal 0 2 1 5
 Vlaamse Gaai 64 117 109 0
 Zwarte Kraai 96 63 112 150
Biotoop in beeld Opmerkingen
Het biotoop Bosranden is het leefgebied van vogelsoorten die èn veel in open gebied foerageren èn veel in het bos. Aaneengesloten bos is veel te dicht voor ze, en open gebied met verspreide struiken en boompjes is ze te open.
De verspreiding toont een duidelijk zwaartepunt in het middenduin, want het zeeduin is te open en de binnenduinrand te dicht.
Deze groep is aanwezig met een dozijn soorten, met totaal 714 paar tijdens de laatste kartering, 689 paar tijdens de tweede kartering en 746 tijdens de eerste. Deze aantallen vallen in de zefde grootte-orde, een duidelijke trend ontbreekt.
Van deze groep staan vier soorten op de Rode Lijst.
De hoogste dichtheid behaalt deze groep in het Kraansvlak, bij radius 500m en kleur 75% toont de kaaart van elke periode alleen in het Kraansvlak een rood kerngebiedje, een hotspot. Het Kraansvlak is voor publiek afgesloten terrein, zouden de soorten van deze groep relatief gevoelig zijn voor recreatie?. Sierdsema 1995 noemt als potentieële soorten nog Geelgors en enkele uitgestorven soorten: Hop, Ortolaan, Scharrelaar e Klapekster. De groep is al vrijwel compleet aanwezig, de ontbrekende soorten vallen in de duinstreek niet te verwachten.
Boomleeuwerik hoorde wel in deze groep, maar vertoont zich tegenwoordig ook veel in heel open landschap. Zwarte kraai is in afwijking van Sierdsema 1995 hier opgenomen in de bosranden-groep, voor de Geelgors-groep moet men de kraai even uitvinken.
↑ 29/1/2016 ↑

↓ 7/3/2018 ↓De soorten van de groep:

open water | moeras | pioniervegetaties | grasland | open duin, heide en veen | struweel | jong bos | bosranden | naaldbos | loofbos | urbaan gebied
15-11-2018
eco-on-site