2016-2017

2010-2011

2003-2004

1996-1999
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Toelichting
Boven de kaarten staan aantal (n), aantal per 100 hectare (n/100ha) en oppervlakte (ha).

Deze groep in het Noordhollands Duinreservaat:


De dichtheidskaart is instelbaar meer info:
kleur: radius:  
 soort 4e K 3e K 2e K 1e K
 Bergeend 3 7 12 11
 Patrijs 0 0 0 1
 Scholekster 0 1 3 5
 Kleine Plevier 13 4 10 4
 Bontbekplevier 0 0 1 0
 Kievit 22 20 27 14
 Boomleeuwerik 164 58 79 62
 Veldleeuwerik 0 1 1 0
 Graspieper 76 100 198 134
 Witte Kwikstaart 46 10 8 2
 Ekster 71 34 88 133
 Kneu 207 165 237 252
Biotoop in beeld Opmerkingen
Het biotoop Pioniervegetaties is in de duinen sterk afgenomen door vermesting, vergrassing en afname konijn. En uit angst voor verstuiving werd de zeereep dicht geplant met helm. Recent is met natuurherstelprojecten de dynamiek teruggekeerd, wind en water houden pioniervegetaties in stand.
Deze soortenrijke groep is in het NPZK aanwezig met slechts 10 soorten, met totaal 56 paar, gemiddeld over de drie perioden. Onder de vastgestelde soorten van deze groep bevinden zich twee Rode Lijst soorten.
Dit is exclusief Graspieper, Kneu en Boomleeuwerik, dat zijn talrijke soorten waarvan de verspreiding niet geheel overeenstemt met die van de pioniervegetaties. Kneu foerageert in pioniervegetaties, maar broedt in struweel. Boomleeuwerik indiceert stuifplekken in het middenduin, Graspieper profiteert van jonge helm aan de rand van stuifplekken. Voor een meer zuiver beeld dient men deze drie soorten uit te vinken.
Dan blijft nog een flauwe vage verspreiding over, waarbij onverwacht de strandjes en oevers van de duinmeren tot concentraties leiden.
De broedvogelgemeenschap van pioniervegetaties is in het NPZK maar een romp-gemeenschap. Dit uit zich niet alleen in het beperkte aantal soorten, maar ook in de rudimentaire verspreiding rond de plassen; de meeste dynamiek valt namelijk vlak achter de zeereep te verwachten. Nu recent natuurherstelprojecten zijn afgerond, valt in de toekomst een toename van deze groep te verwachten in het zeeduin.
De soorten van deze groep hebben meest hele grote territoria, de totale dichtheid zal daarom laag blijven. De vroeger kenmerkende soorten Tapuit en Wulp komen in het NPZK al lange tijd niet meer voor en het is de vraag of die zullen terugkeren. De achteruitgang van die soorten hing ook samen met de komst van Vos en afname van Konijn, voor die soorten hebben de nieuwe valleien nog oude problemen.
Het biotoop kan veel soortenrijker zijn, met bijvoorbeeld Patrijs, Strandplevier, Kluut, Steltkluut, Duinpieper en Griel. In Thijsse's tijd kon dat, maar terugkeer van deze soorten ligt niet voor de hand.
Landelijk bezien zijn grote oppervlakken van dynamisch duin met pioniervegetaties zeldzaam en waardevol.
↑ 29/1/2016 ↑

↓ 7/3/2018 ↓

Bij de start van de vierde kartering was het spannend of de kerven en andere natuurherstelprojecten misschien spectaculaire nieuwe broedvogels zouden trekken, bijvoorbeeld Bontbekplevier, of Strandplevier, of -stel je voor- Griel. Als de verwachting hoog was, dan zal het resultaat teleurstellend zijn: geen nieuwe soorten, wel een groot aantal Kleine Plevieren en Witte Kwikstaarten. Toch loopt de spanning voor de vijfde kartering al weer op, er is weer over een groot oppervlak dynamisch duin aanwezig, niets lijkt onmogelijk...

De soorten van de groep:

open water | moeras | pioniervegetaties | grasland | open duin, heide en veen | struweel | jong bos | bosranden | naaldbos | loofbos | urbaan gebied
15-11-2018
eco-on-site