<-Mandarijneend Krakeend Anas strepera Wintertaling->

2016-2017

2010-2011

2003-2004

1996-1999
n=18 n=33 n=21 n=7
Dichtheid
kleur: radius:  
De dichtheidskaart is instelbaar (meer info).

Territoria   
   2016-17:    2010-11:    2003-04:       1996-99:   

Toelichting

Onder de kaarten staan aantal (n), aantal per 100 hectare(n/100ha) en oppervlakte (ha).

Deze soort in het Noordhollands Duinreservaat:


n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Nederlandse trend: SOVON BMP-index Opmerkingen

Krakeend Anas strepera staat op de lijst van "Aandachtsoorten".
Deze eend dankt zijn naam aan het balts-roepje van de soort: "rak". Vroeger waren Krakeenden bijzonder zeldzaam, maar eind jaren zeventig kwam hierin verandering, de soort nam toe en werd iets algemener. Ook na de start van het BMP zette die groei door, de index is ongeveer zesmaal verdubbeld. Het habitat en de leefwijze komen grotendeels overeen met Wilde Eend, maar daarvan is de index in dezelfde periode met bijna veertig procent gedaald.
De oorzaak van de toename van het aantal Krakeenden is onduidelijk, maar ze valt samen met het terugdringen van de vroeger algemene jacht. Op Wilde Eend mag nog steeds gejaagd worden en mogelijk is de huidige generatie jagers beter onderlegd en weet die het onderscheid met de Krakeend wel te maken. Dat zou de Krakeend een klein voordeel ten opzichte van de Wilde Eend kunnen verschaffen. Sovon noemt ontginningen in Oost Europa als mogelijke reden voor de toename, dat heeft ons immers ook een stroom Grote Zilverreigers geleverd.
Wat de oorzaak ook zijn mag, het is de soort in de duinen ook voor de wind gegaan. In de natte duinen van de jaren zestig kwam de soort nog niet voor (Verkerk 1968). Bij de kartering van het NHD in 1982 wel, toen waren er acht paartjes. Dit groeide door naar 21 in 1988 en 30 in 1990, maar zakte daarna weer in naar 9 in 2000, drie in 2007 en vier in 2014. Voor die afname wordt verwezen naar het voorzuiveren van het ingelaten water van de infiltratiegebieden, in de jaren tachtig was dit nog rijk aan fosfaten en nitraten. Opmerkelijk is dat het NHD daarna de landelijk trend niet gevolgd heeft, het aantal is er niet gegroeid.
In het NPZK zijn de aantallen de afgelopen vijftien jaar wel gegroeid, van zeven in 1999 naar 21 in 2007 en 33 in 2011. Hiervan broedt bijna twee-derde bij het Vogelmeer. Het NPZK telt meer gegraven duinmeren, die dieper zijn dan natuurlijke duinwateren maar dat zou voor deze grondel-eend weinig uit moeten maken. Wel is het Vogelmeer voedselrijker door de Aalscholverkolonie, dat zou de voorkeur voor dit duinmeer kunnen verklaren.
Een duidelijk reden voor he verschil in populatiegroei tussen beide duingebieden is er niet, mogelijk zijn de Oost-Europese vluchtelingen tevreden met de opvang in het NPZK en te moe om door te reizen naar het NHD...

↑ 5/7/2015 ↑

↓ 4/3/2018 ↓

Van drieëndertig naar achttien Krakeenden, dat past niet in het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw. Krakeend is overal booming. De BMP-index heeft bijna een logarithmische schaal nodig om de vuurpijl in beeld te houden. De 'afname' in het NPZK mag daarom een uitzondering op de regel genoemd worden.
Bij andere eenden is recent ook een 'afname' geconstateerd. Hier moet echt rekening worden gehouden met een effect van veranderingen in de methode van tellen. Tegenwoordig moet onderscheid gemaakt worden tussen lokale broedvogels en mogelijke doortrekkers of rustende vogels van elders. Maar of dit aan het gedrag af te lezen valt? De idee is dat vogels die niet slapen en paartjes en mannetjes bij de rietkraag meetellen als broedvogels. En de slapende vogels, met name groepen in het midden van een plas, die tellen niet als broedvogels.
Dit onderscheid zal niet iedere waarnemer op gelijke wijze maken en het zal nog lang leiden tot veel ruis in de aantalsopgaven van eenden bij broedvogelkarteringen. Was de teller zuinig, of rekkelijk? Binnen de NPZK-reeks zijn bij de laatste kartering de eendensoorten voor het eerst echt uiterst zuinig geteld.

Zie ook Watervogels
Zie ook Moerasvogels

Links Krakeend © Bart Veenstra

  • Naar de website van SOVON: info over verspreiding en trend in Nederland

  • Naar de website van Vogelbescherming: achtergrondinfo bij deze soort

  • Naar website van BTO: info over de engelse trend

  • Naar website van EBCC: info over de europese trend

  • Naar NPZK1999-2011: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999, 2004 en 2011, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2011

  • Naar NPZK1999-2004: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999 en 2004, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2004

  • Naar NHD: overzicht van de veranderingen in de broedvogelpopulaties van het Noordhollands Duinreservaat in de periode 1982-2014, uitgebreide presentatie met Google Maps van de dichtheden, gepubliceerd in januari 2016

03-22-2018
eco-on-site
<- ->