<-Patrijs Fazant Phasianus colchicus Waterral->

2016-2017

2010-2011

2003-2004

1996-1999
n=1 n=1 n=2 n=30
Dichtheid
kleur: radius:  
De dichtheidskaart is instelbaar (meer info).

Territoria   
   2016-17:   

Toelichting

Onder de kaarten staan aantal (n), aantal per 100 hectare(n/100ha) en oppervlakte (ha).

Deze soort in het Noordhollands Duinreservaat:


n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Nederlandse trend: SOVON BMP-index Opmerkingen

Fazant Phasianus colchicus is ingedeeld bij de algemene soorten.
In 1993 werd landelijk het uitzetten van Fazanten verboden. Daarvoor werd de soort in de zomer opgekweekt en vlak voor de start van het jachtseizoen in de herfst losgelaten om vervolgens uit de lucht geknald te worden bij een drijfjacht. De soort was toen algemeen in allerlei habitats, ook in het bos. Bij de gebiedsdekkende kartering van het NHD in 1993 werd de soort voor het eerst geteld, het waren er 405. De soort behaalde toen de hoogste dichtheden (25/100ha) bij de campings van Bakkum en Heemskerk en bij elk speelveldje in het omliggende bos liepen meerdere hanen. Zeven jaar later was er nog maar 25% van de populatie over. De soort is vrijwel verdwenen uit de bossen, maar houdt stand in natte ruigten, dat blijkt het voorkeursbiotoop waar de soort zich zonder mensen kan handhaven.
Het stopzetten van het bijvoeren en uitzetten heeft landelijk en in de duinen geleid tot een grote afname. Daarnaast kan toegenomen nestpredatie en predatie van adulten een rol spelen. Recent is de soort verder gedaald in het NHD en ze is zelfs bijna verdwenen uit het NPZK, daar kraaiden eind vorige eeuw nog 30 hanen, bij de laatste kartering was er nog maar één.
Er zijn in het NHD nu enkele hanen die te groot zijn voor een Havik. Als een Havik een stootduik uitvoert gooit de haan zich koelbloedig op de rug en haalt uit met z'n sporen. Na een paar pogingen en kennismaking met die sporen druipt ook een vrouw Havik af.
De soort lijkt te profiteren van natte zomers, dan komen meer pullen groot, mogelijk omdat in natte zomers de vegetatie weelderiger is en de kans op predatie navenant kleiner wordt.
De landelijk trend is ook gedaald vanaf 1993, om dezelfde redenen als die in de duinstreek. In het NPZK lijken de laatste dagen van deze ingeburgerde exoot geteld, daar speelt de rol van Vos en Havik al langer. Kennelijk is de predatiedruk in de duinstreek zo hoog dat de populatie dit niet op kan vangen, met een jaarlijkse krimp als gevolg. De toekomst van de soort in het NHD is daarom verre van zonnig. Maar door klimaatverandering lijkt Nederland natter te worden, de Noordzee wordt warmer met meer regen in de zomer als gevolg. Het broedsucces zou in de toekomst wat hoger kunnen worden, en de duinen gaan vernatten, met meer natte valleien. Bij de volgende kartering wordt het spannend hoe veerkrachtig de soort zal blijken.

↑ 5/7/2015 ↑

↓ 5/3/2018 ↓

Hij is er nog.
Bij de vierde kartering van het NPZK in 2017, werd op dezelfde plaats als in 2011 nog een territoriale fazanthaan vastgesteld. Zou het dezelfde zijn?
Opmerkelijk is dat de soort niet in het oude bolwerk heeft stand gehouden. Het is immers logischer dat de laatste op de ooit beste plek over blijft. Waarom dan de laatste in het noord-westen, NB aan de rand van het ooit zo grote areaal? Mogelijk speelt hier de begrazing mee, er is weinig natte ruigte over in de begraasde delen. En het noord-westen wordt niet begraasd, dit blijkt nu het beste gebied van een andere soort die ruigte nodig heeft, Sprinkhaanzanger.
Om de volgende kartering te halen, moet-ie tenminste veertien jaar oud worden. Ik gun het hem.

Zie ook Moerasvogels

Links Fazant © Bart Veenstra

  • Naar de website van SOVON: info over verspreiding en trend in Nederland

  • Naar de website van Vogelbescherming: achtergrondinfo bij deze soort

  • Naar website van BTO: info over de engelse trend

  • Naar website van EBCC: info over de europese trend

  • Naar NPZK1999-2011: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999, 2004 en 2011, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2011

  • Naar NPZK1999-2004: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999 en 2004, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2004

  • Naar NHD: overzicht van de veranderingen in de broedvogelpopulaties van het Noordhollands Duinreservaat in de periode 1982-2014, uitgebreide presentatie met Google Maps van de dichtheden, gepubliceerd in januari 2016

03-16-2018
eco-on-site
<- ->