Vogelsoorten


Zelden of nooit getelde soorten:
Ring- en Huismus

Tjiftjaf

Heggemus

Houtduif

Roodborst

jong Roodborstje

Winterkoning

Vink

Merel

jonge Merels

De soortbesprekingen
Van elke soort wordt de verspreiding en dichtheid in de vier perioden (1996-1999, 2003-2004, 2010-2011, 2016-2017) gepresenteerd op Google Maps kaarten.
Bij de opmerkingen per soort wordt meestal een vergelijking gemaakt met het noordelijk gelegen Noord Hollands Duinreservaat (NHD).
Bij elke soort is een grafiekje van de SOVON BMP-index opgenomen, mits van de soort voldoende data voor een landelijke trend beschikbaar zijn.
Verder zijn er linkjes opgenomen naar pagina's over de betreffende soort op de website's van Sovon, Vogelbescherming en de BTO (Britse trend).
Tevens zijn er linkjes naar pagina's met de verspreiding van de soort in het NHD.
Aan voor beheer relevante soorten wordt meer aandacht besteed dan aan algemene, minder kritische soorten.
De soortteksten zijn in deze tweede druk niet geactualiseerd als een soort tijdens de laatste kartering niet opnieuw is vastgesteld.

Kies rechtsboven een soort uit de alfabetische lijst van alle broedvogels voor de soorttekst met verspreidingskaarten, of klik op een foto voor de gewenste schaarse of zeldzame soort.

Geïnteresseerd in een tabel met een overzicht van alle voorkomende soorten in de vier jaren?, klik dan hier.

Foto's ©: Theo Bakker, Riemke Bitter, Fred van den Bosch, Rinus Dillerop, Huub Don, Hans Hasper,
Boena van Noorden, Bart Veenstra, Evert-Jan WoudsmaHet NP Zuid-Kennemerland
Het NPZK is ontstaan uit een samenwerkingsverband van de terreinbeheerders NM, SBB, PWN , particuliere eigenaren, IVN, de gemeenten Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en Velsen en de provincie Noord-Holland. Het overlegorgaan richt zich op de bescherming en natuurontwikkeling van het duingebied... Lees verder


Professioneel onderzoek
De vogels zijn geteld door een team van beroepsvogelaars volgens de "territoriumkartering"... Lees verder


Meer dan 100 soorten
In de reeks van onderzoeken zijn totaal 115 soorten met de status "broedvogel" vastgesteld. Jaarlijks broeden ongeveer... Lees verder


Belangrijk(st)e biotopen
Welke biotopen zijn van belang en welke zijn het belangrijkst? Van plassen, moeras, pioniervegetaties, open duin, struweel, jong bos, bosranden, naaldbos, oud loofbos... Lees verder


Interactieve dichtheidskaarten
Voor deze website zijn interactieve kaarten in Google Maps ontwikkeld, waarbij de bezoeker zelf de legenda kan wijzigen, zodat hotspots en coldspots in de verspreiding... Lees verder


Vergelijk met het NHD
Noordelijk van het NPZK ligt het Noordhollands Duinreservaat (NHD). Dit gebied strekt zich uit van de terreinen van Tata Steel bij Wijk aan Zee tot de Schoorlse Duinen. Lees verderZelden of nooit getelde soorten:

Fitis


Koolmees


Pimpelmees


Houtduif


Winterkoning


jonge Vink


Pimpelmeesjes


nest Koolmeesjes


jonge Fitis


Koolmees


Pimpelmees
26-03-2018
eco-on-site