Eco-on-site van veldonderzoek tot online ontsluiting van ecologische gegevens    

Er kan meer met verspreidingsdata dan stippen op een kaart.
De stip kan ook gepresenteerd als cirkel of als gekleurde buffer, met soortspecifieke diameter, zodat de leefruimte of invloedsfeer wordt weergeven. Meer toelichting.
Met de limburgse vogels is dit technisch gelukt door Google Map's onderdelen te combineren met verschillende javascript-functies. Voor het opschalen naar ong. 130 soorten verdeeld over twee perioden is VFP9 gebruikt. Naar deze website
Eco-on-site, introductie
Eco-on-site kan op basis van de in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) opgeslagen gegevens heldere presentaties maken en berekeningen of analyses uitvoeren. Daarnaast kan Eco-on-site de GIS-data integreren met andere bronnen tot één webapplicatie. Bij de productie van een presentatie snijd het mes aan twee kanten, de dataset wordt beter toegankelijk čn gecorrigeerd en opgeschoond.
Tegenwoordig bieden innovaties zoals Google Maps geheel nieuwe mogelijkheden die GIS-functionaliteiten online beschikbaar maken.
Eco-on-site streeft er naar om dergelijke nieuwe mogelijkheden ten volle te benutten.

Voorbeelden van online GIS-mogelijkheden met Google Maps:
  • HeatmapLayer: Heatmaps (Kernell-density-maps) zijn dichtheidskaarten met instelbare kleurgradient. Handig voor het opsporen van hotspots in de verspreiding van soorten of ecologische groepen. Naar voorbeeld...
  • DrawingLayer: Teken een polygoon, cirkel of rechthoek en tel het aantal vogels binnen het oppervlak. Naar voorbeeld...
  • MarkerClusterer: Voeg grote aantallen markers samen tot clusters van markers, overzicht bij grote aantallen. Naar voorbeeld...

Google Maps heeft ook teken-tools!
Op de website "Natuurgegevens Provincie Limburg" kan de bezoeker zelf een cirkel, rechthoek of polygoon tekenen en daarna het aantal vogels, de grootte van het getekende vlak (in hectares) en de dichtheid (in aantal per 100ha) opvragen.
Dit is gelukt door Google Map's Drawing-layer te combineren met javascript-functies voor de berekeningen. Voor het opschalen naar ong. 130 soorten en drie perioden is VFP9 gebruikt. Naar het tekenlokaal

2,5 miljoen records met waarnemingen van planten in Limburg zijn op één website fleurig ontsloten. De gegevens van een soort zijn in een tweeluik gepresenteerd, met kaart en tabel naast elkaar. Dit is interactief, na klikken op een record in de tabel zoomt de kaart in op de locatie, na klikken op een locatie scrollt de tabel naar het juiste record.
Dit is gelukt door Google Maps' standaardmarkers te vervangen door bloemetjes, voor elk jaar een ander en dit is gecombineerd met arrays van de locaties in javascript. Voor het opschalen naar ong. 2000 soorten en vier perioden is VFP9 gebruikt. Naar de website floravanlimburg

De nieuwste innovatie: dynamische dichtheidskaart van een ecologische groep soorten waarbij individuele soorten aan- en uitgevinkt kunnen worden, zodat de gebruiker de samenstelling van de groep kan aanpassen. Hiermee kunnen de hotspots en coldspots in de natuurwaarden van bepaalde biotopen in beeld gebracht worden, de kleurintensiteit van de kaarten is instelbaar, ook de buffer waarover de dichtheid wordt uitgespreid is instelbaar. De site biedt naast de akkervogels ook dichtheidskaarten van 10 andere biotopen: water, moeras, pioniervegetaties, graslanden, heide en veen, struweel en struikgewas, jong bos, bosranden, naaldbos, oud loofbos.
Elke groep is voorzien van een breed keuzespectrum in karakteristieke soorten, door de soortenset te vernauwen kan de focus gelegd op een speciaal biotooptype.
Dit is techisch gelukt door Google Map's Heatmap-layer te combineren met allerlei javascriptfuncties, een set functies voor elk zoomlevel en een array per soort. Voor het opschalen naar meerder groepen en meerdere perioden is VFP9 gebruikt. Naar de nieuwste innovatie

Havik met prooi groter...