Introductie
Hier worden broedvogelgegevens van het noordelijk deel van het Noordhollands Duinreservaat (NHD) gepresenteerd. Het betreft de duinen van Egmond aan Zee tot de Schoorlse duinen.
Deze zijn verzameld in opdracht van PWN in de periode 2000-2014. Ter ondersteuning van beleid en beheer wordt de stand van de natuur met enige regelmaat onderzocht.
Het onderzochte gebied omvat ongeveer 1593 ha. In 2014 zijn hier 2356 territoria vastgesteld, van 75 soorten.
Verspreidingskaarten van een soort opvragen
Kies in het menu "Gegevens per soort".
U kunt daarna een soort kiezen uit een alfabetische lijst van alle broedvogels.
De verspreidingskaarten kunnen op overzichtsniveau of detailniveau worden bekeken. De kaartlagen kunnen door aan- of uitvinken worden gecombineerd met verschillende achtergronden: vegetatie, paden, hoogtelijnen en kilometergrid.
Verzamelkaarten van groepen soorten bekijken
Van bepaalde biotopen zijn de karakteristieke vogelsoorten samengevoegd op een dichtheidskaart.
Dit zijn interactieve kaarten waarbij individuele soorten aan- of uit-gevinkt kunnen worden.
De habitats zijn: water, moeras, pioniervegetaties, graslanden, heide en veen, struweel, jong bos, naaldbos, bosranden, oud loofbos, urbaan gebied. Klik hier voor de vogels van de Rode Lijst.
Tabellen met broedvogel aantallen of dichtheden opvragen
Kies in het menu "Achtergrondinformatie".
U kunt dan kiezen uit tabellen met dichtheden en aantallen van de broedvogels in 2000, 2007 en 2014.
Hierbij is onderscheid gemaakt in Rode Lijst soort, aandachtsoorten, schaarse soorten en algemene soorten.
↑ 18/10/2014 ↑

↓ 4/4/2018 ↓

Het gehele NHD is inmiddels zes maal onderzocht.
Naar de website van 2012-2014...
Ligging onderzoeksgebied Verspreiding Roodborsttapuit (detail) Verzamelkaart vogels van oud loofbos Tabel met aantallen van Rode Lijst soorten