Home Natuurgegevens .
Broedvogels in Limburg in 1990-1997 en 1998-2011 in Google Maps v3, toelichting
naar de maps
De verspreidingsgegevens van broedvogels kunnen op verschillende manieren bekeken worden:
 • HEATMAPS, presentaties van dichtheden

 • CIRKELS, presentaties van de territoria, met als diameter de soortspecifieke afstand (fusieafstand)

 • MARKERS, presentaties van de locatie's, weergegeven met Google's ballonnen

 • CLUSTERS, presentaties waarin de locatie's geclusterd worden weergegeven
 • HEATMAPS
 • TOELICHTING: deze presentatie van dichtheden komt tot stand door toekenning van kleuren aan pixels, waarbij in het centrum van de territoria en daar waar territoria overlappen, de kleuren feller en warmer worden weergegeven.
  Hierbij bepaalt de diameter (van het territorium, of een andere grootte) hoever de kleuren worden uitgesmeerd.
  Daarnaast kent de heatmap een waarde waarbij de maximum kleurintensiteit wordt bereikt.

 • KLEURINTENSITEIT: feitelijk stelt Google's Heatmap Layer een waarde in waarbij de warmste en felste kleur van de kleurgradient wordt weergegeven.
  Bij Google's waarde "1" wordt deze kleur weergegeven in het centrum van een territorium (en daar waar voldoende territoria overlappen voor een gelijke dichtheid als die in het centrum van een territorium). Bij Google's waarde "10" moeten tien centra van territoria op elkaar vallen, of een gelijkwaardige hoeveelheid overlappingen, voordat het roodste rood wordt weergegeven.

  Hier is de kleurintensiteit voor het gebruikersgemak omgezet in iets dat zich voordoet als procentuele schaal.
  In het onderliggende javascript is het echter een slordige log-schaal, de gepresenteerde percentage's moeten niet als echte honderdsten beschouwd worden.

 • DIAMETER: de diameter bepaalt hoever de kleuren worden uitgesmeerd. Deze waarde kan realistisch ingesteld worden, bijvoorbeeld evengroot als het doorsnee-territorium van een bepaalde soort. Dat is zinvol als men ver heeft ingezoomd, waarbij het dubbele van de doorsnee territoriumgrootte vaak een mooier beeld levert. Bij de kaart uitgezoomd tot een overzicht van heel Limburg, is de diameter van de heatmap voor een goed kaartbeeld opgepept (tot 4000 meter). Bij inzoomen is het raadzaam die diameter te verkleinen voor een realistischer beeld, u kunt dan de kleuren via de kleurintensiteit bijstellen. Bij verandering van de diameter veranderen de zones met overlap, dus ook de dichtheidsberekening en dus ook de kleurstelling van de map!.

 • TIPS & BUGS:
  • Soms verschijnt na verandering van de instellingen voor 'kleurintensiteit' en/of 'diameter' de heatmap niet, even in- en uitzoomen helpt dan.
  • Bij ver in detail inzoomen haalt Google andere kaartondergronden op, dat terwijl er ook een heatmap gebaseerd op heel veel vogels in het geheugen staat, dat wordt de browsers soms te veel. Daarom is zoomlevel 16 ingesteld als maximum. De heatmap kan verder best veel hebben, zelfs meer dan de markers-presentatie.
  • Als de markers uitgeschakeld zijn, dan kunnen individuele territoria wel zichtbaar gemaakt met de heatmap. Zoom dan in, en stel de diameter van de heatmap in op een lage waarde, en zet vervolgens de kleurintensiteit op 100%. De individuele territoria zijn dan goed zichtbaar.


 • CIRKELS
 • TOELICHTING: Cirkels vormen een mooie manier om schematisch de ligging van territoria weer te geven, zolang er maar niet te veel territoria overlappen, wat deels weer met de grootte van een doorsnee-territorium van een soort samenhangt. In de praktijk zijn territoria vaak gebaseerd op landschaps-elementen, en soorten van heggen en houtwallen hebben daarom soms lintvormige territoria. Hoewel de cirkels dus een mooie aanwijzing geven omtrent omvang en ligging van het leefgebied, wil dit niet zeggen dat de broedvogels zich houden aan de grenzen van de getrokken cirkels op de kaart. In het voorbeeld (rechts) de Grote Bonte Specht, die woont in het bos en heeft geen interesse in de akkers binnen z'n cirkel.

 • DIAMETER: de diameter van de cirkels is hier als een soortspecifieke constante opgenomen en is niet variabel en instelbaar gemaakt. In principe ligt de maximum grootte van een territorium namelijk wel ongeveer vast, afhankelijk van de soort.
  Hier is gebruikt gemaakt van de soortspecifieke fusieafstanden zoals voorgeschreven door SOVON. De definitie van de fusiafstand houdt in, dat een territorium met een doorsnede groter dan de soortspecifieke fusieafstand, bij de betreffende soort niet mogelijk wordt geacht. Maar in ongeschikt biotoop kunnen territoria in uitzonderlijke gevallen wel iets groter zijn, bijvoorbeeld een Grote Bonte Specht in een lange oude houtwal.
  De diameter van de heatmap is wel variabel en instelbaar gemaakt.

 • TIPS & BUGS:
  • De muis moet na het klikken op de knop "cirkels aan", niet boven die knop blijven staan, verplaats de muis om de cirkels te zien.
  • Als er veel vogels zijn, dan duurt het berekenen van de cirkels soms meerdere seconden.
  • Bedenk dat bij lage zoomniveau's de kleine cirkels domweg te klein zijn om zichtbaar te zijn, dus bijvoorbeeld wanneer de hele provincie Limburg zichtbaar is. Zoom dus in om de cirkels te kunnen zien.
  • Bij uiterst talrijke soorten kunnen geen cirkels getoond, de browser zou er maar op vastlopen, gebruik dan de heatmap (zie boven).
 • MARKERS
 • TOELICHTING: Markers voldoen prima voor een beeld van de verspreiding en de ligging van territoria, zolang het er niet te veel worden. Dan wordt het beeld onoverzichtelijk en bij extreem hoge aantallen worden de browsers traag.
  Vele mogelijkheden van markers worden hier niet gebruikt, zo zou de mate van broedsucces in een bepaald territorium met een apart kleurtje aangegeven kunnen worden. En met de markers zouden andere kenmerken van elk territorium ontsloten kunnen worden (bijv. jaartal van vaststelling, aantal in geval van een kolonie). Het zou ook handig zijn als de kolonies met grotere markers werden weergegeven.
  Maar, technisch wordt dat complex. Nu wordt de puntenwolk slechts eenmaal verzonden, verpakt in een array met de alleen de coordinaten, en die array wordt gebruikt voor zowel de heatmap, als de cirkels, de markers en de clusterer van markers. Dit gemak is me niet mogelijk met complexe markers en daarom zijn de markers simpel gehouden.

 • TIPS & BUGS:
  • De muis moet na het klikken op de knop "vogels aan", niet boven die knop blijven staan, verplaats de muis om de markers te zien.
  • Als er veel vogels zijn, dan duurt het soms meerdere seconden voor de markers verschijnen.
  • Soms verschijnen de markers na meerder seconden wachten toch niet, even in- en uitzoomen helpt meestal, maar kan geduld niet vervangen.
  • Kolonies van bijv. Blauwe Reiger of Roek zijn aan de markers niet herkenbaar, schakel bij soorten met kolonies daarom ook de heatmap in, die toont de kolonies wel duidelijk. Ook de clusterer telt de kolonies.
  • Bij uiterst talrijke soorten (Grasmus, Veldleeuwerik, Geelgors) kunnen geen markers getoond worden, de browser zou er maar op vastlopen, gebruik dan de heatmap (zie boven) of de clusterer (zie onder).
 • CLUSTERS
 • TOELICHTING: Speciaal voor grote aantallen markers is de markerclusterer ontwikkeld en recent is deze bij Google Maps v3 ingebouwd.
  De markerclusterer geeft bij elkaar gelegen markers weer in groepen, clusters. Het aantal markers in een cluster wordt netjes op de kaart weergegeven, met aparte kleuren voor clusters met veel of met heel veel markers, waarbij de kleur van een cluster bepaald wordt door het totale aantal markers in het cluster. Bij de vorming van de clusters wordt gekeken binnen een bepaalde gridgrootte, waarbij het grid gevolgd wordt van Google's Map Tiles. Deze grid indeling is dus mede bepalend voor de ligging van de clusters. Hierdoor geeft de markercluster wel een mooi en snel beeld (beter dan losse markers) met een mooie getalsmatige onderbouwing, maar als het gaat om een goede representatie van de hoogste dichtheden, bekijk dan de heatmap.
 • gridgrootte:

 • GRIDGROOTTE: De gridgrootte van de markerclusterer is variabel en instelbaar gemaakt, maar alleen bij lage zoomniveaus heeft aanpassen van de gridgrootte een zinvol effect.
  Bijvoorbeeld: Wie met de kaart van heel Limburg voor zich, wil weten of het noorden beter bezet is dan het zuiden (of andersom) kan de gridgrootte van de markerclusterer heel groot maken. Dan worden alle vogels van Limburg in slechts enkele clusters weergegeven, bij gridgrootte "200" bijv. met alleen een cluster in het noorden, een cluster in het westen, een clustertje in het oosten en een cluster in het zuiden.

 • TIPS & BUGS:
  • Na verandering van de gridgrootte: klik op de knop "clusters aan" om die verandering effectief te maken
  • De muis moet na het klikken op de knop "clusters aan" niet boven die knop blijven staan, verplaats de muis om de clusters te zien, dat gaat meestal zeer vlug!.
  • Als er veel vogels zijn, dan duurt het berekenen van de clusters soms enkele seconden.
  • Soms verschijnen de clusters na meerdere seconden wachten toch niet, even in- en uitzoomen helpt dan meestal.
  • De clusterer werkt niet met clusters met totaal 1, dan word de gewone marker getoond, mits op "vogels aan" is geklikt.
  • Zet bij gebruik van de clusterer ook de "vogels aan" om geen enkele vogel te missen.
  • Bij uiterst talrijke soorten kunnen geen markers getoond worden, de browser zou er maar op vastlopen, maar de clusterer kan wel worden gebruikt.
   Bij die soorten (Grasmus, Geelgors, Veldleeuwerik) kan de clusterer hier nu geen losse markers laten zien. De heatmap kan bij die soorten alle individuele territoria wel zichtbaar maken (zie boven).


 • naar de broedvogels, naar de Google Maps

  29-01-2014
  eco-on-site